Moziüzemeltetési tevékenység bejelentése és nyilvántartásba vétele

 

A mozgóképről szóló 2004. évi II. tv. (a továbbiakban: Mktv.) 19/L. § (1) bekezdése szerint a moziüzemeltetőnek legalább 30 nappal a mozi üzemeltetésének megkezdését megelőzően be kell jelenteni a moziüzemeltetésre irányuló tevékenységet a Nemzeti Filmiroda részére. A nyilvántartásba vételt kezdeményező bejelentő természetes személy és jogi személy lehet. A bejelentést a Moziüzemeltetési tevékenység nyilvántartásba vétele – „Új kérelem” űrlapon kell a Filmirodának elektronikus úton megküldeni.

A bejelentés tartalmazza: a moziüzemeltető nevét, lakcímét, szervezet esetén székhelyét, telefonszámát és elektronikus levelezési címét, nem természetes személy esetén képviselőjének, illetve a Hatósággal való kapcsolattartásra kijelölt személy nevét, telefonszámát, postai és elektronikus levelezési címét, cégjegyzékszámát, illetve nyilvántartási számát, adószámát, az üzemeltetett mozi nevét, címét, a moziban rendelkezésre álló vetítőtermek számát, az egyes vetítőtermek befogadóképességét, valamint a moziüzemeltetés megkezdésének tervezett időpontját.

A bejelentéshez mellékelni kell:

  • nem természetes személy moziüzemeltető a bejelentéshez mellékeli a képviseleti jogosultságot igazoló okirat másolatát
  • az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását (az illetéktörvény szerinti általános tételű közigazgatási eljárási díj, amely jelenleg 3000 Ft). A díjfizetésre kötelezettnek a díjat a kérelem benyújtását megelőzően, átutalással kell megfizetni, a Miniszterelnöki Kabinetiroda Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00335814-00000000 számú számlájára. Az átutalási megbízás közlemény rovatában a kérelmező nevét, adószámát és az eljárás tárgyát kötelező feltüntetni.

Ha a bejelentés megfelel a törvényi követelményeknek, a bejelentés megérkezését követő naptól számított 8 napon belül a Nemzeti Filmiroda a moziüzemeltetőt hivatalból nyilvántartásba veszi, és erről értesíti a bejelentőt.

Ha a moziüzemeltető a moziüzemeltetési tevékenységét a nyilvántartásba vételtől számított két éven belül nem kezdi meg, vagy azt öt évnél hosszabb időre megszakítja, a Hatóság a 19/H. § szerinti jogkövetkezményeket alkalmazhatja.

A Hatóság hivatalból törli az üzemeltetett mozi nevét, címét, valamint a moziban rendelkezésre álló vetítőtermek számát, az egyes vetítőtermek befogadóképességét tartalmazó adatokat a nyilvántartásból, ha a moziüzemeltető a mozi üzemeltetését a nyilvántartásba vételtől számított két éven belül nem kezdi meg, vagy azt öt évnél hosszabb időre megszakítja, és a 19/H. § szerinti jogkövetkezmény nem alkalmazható.

A moziüzemeltető adataiban, illetve a moziadatokban történő változást, az üzemeltető köteles a változástól, illetve annak tudomására jutásától számított 15 napon belül a Filmirodának bejelenteni a Moziüzemeltetői tevékenység bejelentése - „Adatváltozás bejelentése” űrlapon. 

Amennyiben a moziüzemeltető személyében változás következik be, az eredeti bejelentést tevő moziüzemeltetőnek kell kezdeményeznie a nyilvántartásban szereplő adatok módosítását „Egyéb kérelmek/nyilatkozatok - Egyéb megkeresés” űrlapon, melyhez mellékelni kell a kitöltött és aláírt Üzemeltető váltásról szóló nyilatkozatot.

A nyilvántartásba vett adatokban bekövetkezett változás-bejelentésére irányuló eljárás díjmentes.

A Nemzeti Filmiroda a moziüzemeltető kérésére törli a mozit/mozikat a nyilvántartásból. A törlést az erre a célra létrehozott Moziüzemeltetői tevékenység bejelentése - „Törlési kérelem" űrlapon kell elektronikusan benyújtani.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a jogszabály lehetőséget nyújt a nyilvántartásba vett mozi üzemeltetésnek szüneteltetésére. A szüneteltetés kérelmét az „Egyéb kérelmek/nyilatkozatok" űrlapcsoporton belül az „Egyéb megkeresés" űrlapon kell a moziüzemeltetőnek benyújtani. A szüneteltetés kérésének nincs eljárási díja.