Aktualitások

Felhasználási feltételek

2020-05-19

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) 4. cikke alapján:

 

  1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

  1. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 

A honlap működéséért a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt, a tartalom szerkesztéséért a Miniszterelnöki Kabinetiroda – Nemzeti Filmiroda felelős.

 

A nemzetifilmiroda.hu honlapon személyes adatok kezelése nem történik.

 

A Miniszterelnöki Kabinetiroda Nemzeti Filmiroda elérhetőségei:

 

Telefon: 06 (1) 327-7070

E-mail: filmiroda@mk.gov.hu