Igazolások, adatszolgáltatások

 

Az Adatszolgáltatás fogalma:

A 2004. évi II. törvény a mozgóképről * szerint:
19/G. § *  (1) *  A Hatóság az Európai Audiovizuális Obszervatórium (European Audiovisual Observatory) és más európai és nemzetközi szervezetek által igényelt, a nyilvántartásában szereplő, mozgóképszakmai területre vonatkozó magyarországi adatokról hivatalos igazolást állít ki, és azokat továbbítja.
(2) *  A Hatóság felhívhatja az e törvény hatálya alá tartozó személyeket és szervezeteket minden olyan adat szolgáltatására, amely a Hatóság e törvényben meghatározott és hatáskörébe utalt feladatok ellátásához elengedhetetlenül szükséges, kivételesen abban az esetben is, ha az törvény által védett titoknak minősül, ide nem értve a minősített adatokat. E felhívás ellen jogorvoslatnak helye nincs, a felhívás a (3) bekezdésben foglalt esetben kibocsátott hatósági határozat elleni jogorvoslati kérelemben támadható.
(3) *  Amennyiben a (2) bekezdésben foglalt felhívást az adatszolgáltatásra felhívott nem vagy nem megfelelően teljesíti, úgy a Hatóság hatósági határozatában kötelezheti a felhívásban foglalt adatok szolgáltatására.
(4)  A Hatóság az e törvény hatálya alá tartozó személyeket és szervezeteket hatósági határozatában időszakos vagy folyamatos adatszolgáltatásra is kötelezheti.
(5) *  A Hatóság e törvény hatálya alá tartozó személyeket és szervezeteket hatósági határozatában a helyszínre vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, illetve folyamatba épített ellenőrző rendszerből történő táv-adatszolgáltatásra kötelezheti.
(6) *  Az ügyfél a Hatóság (3)–(5) bekezdés szerinti határozatát a határozat közlésétől számított tizenöt napon belül támadhatja meg közigazgatási perben. A keresetlevél benyújtásának halasztó hatálya van.
(7) *  Amennyiben az adatszolgáltatásra kötelezett a (3)–(5) bekezdésben foglalt adatszolgáltatási kötelezettséget nem vagy nem megfelelően teljesíti, a Hatóság közigazgatási bírságot szab ki, amelynek mértéke legfeljebb ötszázezer forint.
(7a) *  A (7) bekezdés szerinti eljárásokban bírság helyett figyelmeztetés nem alkalmazható.
(8) *  Az e §-ban foglalt adatszolgáltatás során az adatszolgáltató felelős az adat tartalmának megfelelőségéért, időszerűségéért, hitelességéért, pontosságáért, ellenőrizhetőségéért és helyességéért.

 

 

Moziüzemeltetési tevékenység bejelentésének fogalma:

A 2004. évi II. törvény a mozgóképről * szerint:

19/L. § *  (1) A moziüzemeltető legalább 30 nappal a mozi üzemeltetésének megkezdését megelőzően bejelenti a Hatóság részére a moziüzemeltetésre irányuló tevékenységét.

(2) A bejelentés tartalmazza:

a) a moziüzemeltető

aa) nevét,

ab) lakcímét, szervezet esetén székhelyét,

ac) telefonszámát és elektronikus levelezési címét,

ad) – nem természetes személy esetén – képviselőjének, illetve a Hatósággal való kapcsolattartásra kijelölt személy nevét, telefonszámát, postai és elektronikus levelezési címét,

ae) cégjegyzékszámát, illetve nyilvántartási számát, adószámát,

b) az üzemeltetett mozi nevét, címét,

c) a moziban rendelkezésre álló vetítőtermek számát, az egyes vetítőtermek befogadóképességét, valamint

d) a moziüzemeltetés megkezdésének tervezett időpontját.

(3) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a nem természetes személy moziüzemeltető a bejelentéshez mellékeli a képviseleti jogosultságot igazoló okirat másolatát.

(4) *  Ha a bejelentő cégjegyzékben nyilvántartott cég és a képviselőjének a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, a Hatóság az iratot a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.

(5) *  A Hatóság a bejelentés megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a (2) és (3) bekezdésben meghatározott követelményeknek. Ha a bejelentés megfelel a (2) és (3) bekezdésben meghatározott követelményeknek, és az igazgatási szolgáltatási díjat megfizették, legkésőbb a bejelentés megérkezésétől számított nyolc napon belül a Hatóság a bejelentőt erről a tényről értesíti. A bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változást a moziüzemeltető köteles a változást követő 15 napon belül bejelenteni a Hatóságnak.

(6) Ha a moziüzemeltető a moziüzemeltetési tevékenységét a nyilvántartásba vételtől számított két éven belül nem kezdi meg, vagy azt öt évnél hosszabb időre megszakítja, a Hatóság a 19/H. § szerinti jogkövetkezményeket alkalmazhatja.

(7) A Hatóság hivatalból törli a (2) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott adatokat a nyilvántartásból, ha a moziüzemeltető a mozi üzemeltetését a nyilvántartásba vételtől számított két éven belül nem kezdi meg, vagy azt öt évnél hosszabb időre megszakítja, és a (6) bekezdés szerinti jogkövetkezmény nem alkalmazható.

(8) Törölni kell a nyilvántartásból a moziüzemeltetésre irányuló tevékenységet, ha

a) a moziüzemeltető kérte a nyilvántartásból való törlését, vagy

b) a jogi személy jogutód nélkül megszűnt.

(9) Amennyiben a moziüzemeltető személyében változás következik be, az eredeti bejelentést tevő moziüzemeltetőnek kezdeményeznie kell a nyilvántartásban szereplő adatok módosítását.

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0400002.tv

 

 

Filmforgalmazói tevékenység bejelentésének fogalma:

A 2004. évi II. törvény a mozgóképről * szerint:

19/M. § *  (1) A filmforgalmazó legalább 30 nappal a filmforgalmazói tevékenység megkezdését megelőzően bejelenti a Hatóság részére a filmforgalmazásra irányuló tevékenységét. A bejelentésre a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényt kell alkalmazni.

(2) A bejelentés a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon túl tartalmazza:

a) a filmforgalmazó

aa) telefonszámát és elektronikus levelezési címét,

ab) – nem természetes személy esetén – képviselőjének, illetve a Hatósággal való kapcsolattartásra kijelölt személy nevét, telefonszámát, postai és elektronikus levelezési címét,

ac) cégjegyzékszámát, illetve nyilvántartási számát, adószámát, valamint

b) annak megjelölését, hogy a filmforgalmazói tevékenységen belül a bejelentő mozifilm, illetve filmalkotások adathordozón történő forgalmazásával foglalkozik.

(3) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a nem természetes személy filmforgalmazó a bejelentéshez mellékeli a képviseleti jogosultságot igazoló okirat másolatát.

(4) *  Ha a bejelentő cégjegyzékben nyilvántartott cég és a képviselőjének a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját a cégbírósághoz benyújtotta, és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza, a Hatóság az iratot a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.

(5) A Hatóság a filmforgalmazót a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon túl törli a nyilvántartásból, ha a nem természetes személy filmforgalmazó jogutód nélkül megszűnt.

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0400002.tv

 

 

I. Igazolások és adatszolgáltatások ügytípusai:

 

1. Kétoldalú nemzetközi koprodukciós egyezmények szerinti koprodukciós minősítés

2. Európa Tanács felülvizsgált filmkoprodukciós egyezménye szerint koprodukciós igazolás kiadására (2019. évi XLV. törvény alapján)

3. Európai filmkoprodukciós egyezmény szerinti koprod. igazolás irántoi kérelem (2019. évi XLIV. törvény alapján)

4.       A kulturális követelményeknek való megfelelés igazolása (filmgyártási célú)

5. Kombinált eljárás: Filmalkotások besorolása a magyar részvételi arányok alapján és a kulturális követelményeknek való megfelelés igazolása

a. A filmalkotás költségvetése az 50 millió forintot nem haladja meg

is (játékfilm; animációs film, számítógépes vagy játékprogramban megjelenő filmalkotás; dokumentumfilm, tudományos ismeretterjesztő film; egyéb műfajok)                    b. A filmalkotás költségvetése az 50 millió forintot meghaladja is (játékfilm; animációs film, számítógépes vagy játékprogramban megjelenő filmalkotás; dokumentumfilm, tudományos ismeretterjesztő film; egyéb műfajok)"

6. Nézőszám igazolás/hatósági bizonyítvány

7. Filmalkotás „art” minősítésére és a kulturális követelményeknek való megfelelésének igazolására irányuló eljárás                                                                           

a.  Art Bizottság által, törvény alapján megtekintendő filmalkotás minősítése

b. automatikus (a Filmiroda által, hivatalosan közzétett fesztiváljegyzék alapján, az Art Bizottság részvétele nélkül minősített filmalkotás)

8. Eredet igazolás

9. Egyéb nemzetközi egyezmény szerinti igazolás

10. Egyéb igazolások

11. Támogatási igazolás

12. Igazolás stábtag bejelentéséről

13. Artmozi adatszolgáltatásra kötelezés (fél évente teljesítendő kötelezettség artmozik számára)

14. Forgalmazói/Moziüzemeltetői adatszolgáltatás (évente teljesítendő kötelezettség)

 

 

Igazolás és adatszolgáltatás ügytípusaihoz kapcsolódó elektronikus ügyintézés:

 

  1. A nyomtatványkitöltő alkalmazás elérése:

https://feur.nemzetifilmiroda.hu/nyomtatvanykitolto

 

  1. Támogatási igazolás kiadására vonatkozó kérelem:

https://feur.nemzetifilmiroda.hu/nyomtatvanykitolto/tamogatasi-igazolas/create

 

  1. Korrekciós (záró) elszámolás iránti kérelem:

https://feur.nemzetifilmiroda.hu/nyomtatvanykitolto/korrekcios-zaro-elszamolas/create

 

  1. Igazolás stábtag bejelentéséről:

https://feur.nemzetifilmiroda.hu/nyomtatvanykitolto/igazolas-stabtag-bejelentesrol/create

 

  1. Eredet-igazolás kiállítására irányuló kérelem:

https://feur.nemzetifilmiroda.hu/nyomtatvanykitolto/eredet-igazolas/create

 

  1. Kérelem az Európa Tanács felülvizsgált filmkoprodukciós egyezménye szerint koprodukciós igazolás kiadására:

https://feur.nemzetifilmiroda.hu/nyomtatvanykitolto/koprodukcos-igazolas/create

 

  1. Kérelem az Európa Tanács filmkoprodukciós egyezménye szerinti koprodukciós igazolás kiadására:

https://feur.nemzetifilmiroda.hu/nyomtatvanykitolto/koprodukcios-konverzio/create

 

  1. Egyéb kérelmek és nyilatkozatok benyújtására szolgáló űrlap:

https://feur.nemzetifilmiroda.hu/nyomtatvanykitolto/egyeb-kerelem/create

 

  1. Egyéb igazolások, adatváltozások benyújtására szolgáló űrlap:

https://feur.nemzetifilmiroda.hu/nyomtatvanykitolto/egyeb-igazolas/create