Filmalkotások besorolása a kiskorúak védelme érdekében

 

Általános tudnivalók a korhatár-szerinti besorolás intézményéről

 

A Magyarországon moziban vagy adathordozón terjesztett filmalkotásokat a bemutatásuk. illetve a forgalomba hozatal előtt az Mktv. 21. §-ában meghatározott korhatár-kategóriákba be kell soroltatni. A magyar korhatár besorolás - a feltüntetésre vonatkozó szigorú szabályokon túl - nem tartalmaz kötelezést, célja és mechanizmusa tájékoztató jellegű, így elsődlegesen a szülők, családok számára jelent információt, továbbá segítséget nyújt a pedagógusok munkájához a mozgóképoktatásban. A filmek besorolásának elsődleges célja a gyermek- és ifjúságvédelem, mivel a korhatár-kategória tájékoztatást ad arról, hogy a besorolásra vonatkozó szempontrendszer alapján milyen mennyiségű és minőségű félelemkeltő tartalmat, erőszakot, illetve szexualitást tartalmaz az adott filmalkotás. A besorolást követően a film terjesztőjének a feladata a korhatár-kategória megfelelő feltüntetése magán a filmalkotáson, valamennyi hordozóján, illetőleg valamennyi reklám- és hirdetési felületen.

Az Mktv. 20. §-a szerinti besorolást nem kell alkalmazni az olyan terjesztői hálózatba nem kerülő filmalkotásra, amely nemzetközi egyezmény vagy szakmai szervezet által szervezett filmnapok, filmhetek vagy filmfesztiválok alkalmával országosan és egy évben legfeljebb tíz alkalommal kerül bemutatásra, valamint arra a filmalkotásra, amely kizárólag „art” moziban vagy moziteremben kerül bemutatásra egy évben legfeljebb három alkalommal.

Az Mktv. 2012. január 1-jén hatályba lépett módosítása alapján nem csak a filmalkotásokat, de a mozielőzeteseket is be kell soroltatni. (Mktv. 21/B.§) A mozielőzetes besoroltatása a filmhez kapcsolódó hirdetési tevékenység megkezdését teszi lehetővé akkor, amikor még nem áll a forgalmazó rendelkezésére maga a filmalkotás, és így azt nem tudja azt korhatár besorolásra benyújtani. Az Mktv. 21/B. § (1) bekezdése szerint korhatár nélküli mozielőzetes felhasználásával a hirdetési tevékenységet nem lehet megkezdeni.

A korhatár-szerinti besorolás tárgyában induló közigazgatási hatósági eljárásokban működik közre a Korhatár Bizottság, mint szakértői testület. Az eljáró Korhatár Bizottság legalább hét tagból áll. A Korhatár Bizottság feladata, hogy a Magyarországon moziban, DVD-n, illetve egyéb adathordozón forgalomba kerülő filmek korhatár besorolására javaslatot tegyen a Hatóság számára. A végleges döntést a Hatóság hozza meg, határozat formájában.

A filmhez kapcsolódó hirdetési tevékenység megkezdésének feltétele, hogy a filmalkotást vagy annak mozielőzetesét a hatóság besorolta.

 

A korhatár-kategóriák az Mktv. 21. §-a szerint:

 

a) Azt a filmalkotást, amely korhatárra tekintet nélkül megtekinthető, az I. kategóriába kell sorolni.

b) Azt a filmalkotást, amely hat éven aluli nézőben félelmet kelthet, illetve amelyet koránál fogva nem érthet meg vagy félreérthet, a II. kategóriába kell sorolni. Az ilyen filmalkotás minősítése: hat éven aluliak számára nem ajánlott.

c) Azt a filmalkotást, amely tizenkét éven aluli nézőben félelmet kelthet, illetve amelyet koránál fogva nem érthet meg, vagy félreérthet, a III. kategóriába kell sorolni. Az ilyen filmalkotás minősítése: tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott.

d) Azt a filmalkotást, amely alkalmas a tizenhat éven aluliak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésének kedvezőtlen befolyásolására, különösen azáltal, hogy erőszakra, illetve szexualitásra utal, vagy témájának meghatározó eleme az erőszakos módon megoldott konfliktus, a IV. kategóriába kell sorolni. Az ilyen filmalkotás minősítése: tizenhat éven aluliak számára nem ajánlott.

e) Azt a filmalkotást, amely alkalmas a kiskorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésének kedvezőtlen befolyásolására, különösen azáltal, hogy meghatározó eleme az erőszak, illetve a szexualitás közvetlen, naturális ábrázolása, az V. kategóriába kell sorolni. Az ilyen filmalkotás minősítése: tizennyolc éven aluliak számára nem ajánlott.

f) Azt a filmalkotást, amely alkalmas a kiskorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésének súlyos károsítására, különösen azáltal, hogy pornográfiát vagy szélsőséges, illetve indokolatlan erőszakot tartalmaz, a VI. kategóriába kell sorolni. Az ilyen filmalkotás minősítése: kizárólag felnőttek számára ajánlott. Ezeket a filmalkotásokat vagy speciális - kizárólag felnőttek számára elérhető - terjesztői hálózatban, vagy csak 22 és 05 óra között lehet moziban és egyéb vetítőhelyen (filmklubban) nyilvános előadás keretében, a 2. § 15. pont b) alpontja szerint terjeszteni.

 

 

1.

A filmalkotások korhatár-kategóriák szerinti besorolása

 

A kérelem benyújtásának határideje (Mktv. 21/A. § (1) bek.): legkésőbb a bemutató előtt 30 nappal be kell adni a kérelmet a Hatósághoz. Amennyiben 30 napnál kevesebb idő van a bemutató tervezett napja és a beadás napja között, akkor a hatóság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül visszautasíthatja, vagy az eljárást megszüntetheti.

Az ügyintézési határidő (Mktv. 21/A. § (4) bek.): 15 nap.

Az eljárás menete (Mktv. 20.§-24.§): A filmalkotás korhatár besorolására irányuló eljárás a filmterjesztő bejelentésére indul el. A hatóság a filmet közigazgatási hatósági eljárás keretében hozott határozatban besorolja az Mktv. 21.§ szerinti megfelelő korhatár kategóriába. Ezt követően hivatalból indult eljárásban jegyzi be a film adatait és korhatár kategóriáját a terjesztésre kerülő és art filmek közhiteles nyilvántartásába. A korhatár besorolási határozat az esetleges jogorvoslat igénybevételére tekintet nélkül azonnal végrehajtható.

Az eljárás kötelező mellékletei:

  • a filmalkotás egy példánya megtekintésre alkalmas hordozón,
  • idegen nyelvű film esetén szinkronizáltan vagy felirattal magyar nyelven, ha ez nem áll rendelkezésre, akkor magyar nyelvű dialóg lista,
  • az eljárási díj megfizetésének igazolása.

Amennyiben a fentiek nem állnak rendelkezésre a kérelem benyújtásakor, a Hatóság a kérelmet önmagában a hiányzó melléklet miatt nem utasítja vissza, hanem hiánypótlást rendel el a hiányzó adathordozó, illetve szövegkönyv tekintetében.

A filmalkotás korhatár besorolásáról meghozott határozat alapján külön kérelem nélkül, hivatalból indított eljárásban jegyzi be a Hatóság a filmet a terjesztésre kerülő és art filmalkotások nyilvántartásába.

 

2.

A mozielőzetesek besorolása

 

Amennyiben a filmterjesztőnek nem áll rendelkezésére a filmalkotás a bemutató napját 30. nappal megelőzően, a mozielőzetest önálló filmalkotásként lehet besoroltatni. A besorolás szerinti korhatár kategóriát fel kell tüntetni a mozielőzetes vetítésekor, a plakátokon, minden egyéb hirdetési felületeken. A mozielőzetes szerinti korhatár besorolás jelzése ún. előzetes jelzés, ezt szaggatott vonal jelzi a korhatár piktogramon. Ha a filmalkotást is besorolja a Hatóság, a filmterjesztő ezeket az előzetes jelzéseket köteles végleges jelzésekre lecserélni az érintett felületeken. Az előzetes jelzés feltüntetésével és lecserélésével kapcsolatos részletes szabályokat a 7/2019. (XII. 30.) MK rendelet tartalmazza.

Kérelem benyújtása (Mktv. 21/B. § (2) bek.): a filmterjesztő a mozielőzetes önálló besorolására irányuló kérelmét a hirdetési tevékenység megkezdésének tervezett időpontját legalább 30 nappal megelőzően nyújthatja be a Hivatalhoz

Ha a filmterjesztő ezt követően benyújtja magát a filmalkotást korhatár besorolásra, akkor a mozielőzetes besorolására irányuló kérelem okafogyottá válik és a hatóság azt érdemi vizsgálat nélkül visszautasítja.

Az eljárás kötelező mellékletei (Mktv. 21/B. § (2) bek.):

  • a mozielőzetes egy példánya megtekintésre alkalmas hordozón,

  • idegen nyelvű film esetén szinkronizáltan vagy felirattal magyar nyelven, ha ez nem áll rendelkezésre, akkor magyar nyelvű dialóg lista,

  • az eljárási díj megfizetésének igazolása.

 

Az ügyintézési határidő: 15 nap

A mozielőzeteseket és besorolási kategóriájukat a hatóság nem veszi nyilvántartásba.

Egyéb szabályok

Moziban a filmalkotást megelőzően kizárólag olyan mozielőzetes vetíthető, amelynek a besorolási kategóriája nem magasabb az azt követő filmalkotás besorolási kategóriájánál.

Az adathordozón kizárólag olyan mozielőzetest, illetve hirdetést lehet közzétenni, amelynek besorolási kategóriája nem magasabb, mint az adathordozón közzétett filmalkotás besorolási kategóriája. Ha az adathordozó több filmalkotást tartalmaz, a mozielőzetes, illetve hirdetés közzétételének szempontjából a legmagasabb kategóriájú filmalkotás az irányadó.

 

3.

Már besorolt filmalkotás mozielőzetesének a besorolása

 

A minél szélesebb körben történő hirdethetőség érdekében a filmterjesztő kérheti a mozielőzetes besorolását abban az esetben is, ha a filmalkotás már besorolásra került (Mktv. 21/C. §).

A Hatóság a határozatában megjelöli azt a filmalkotásénál alacsonyabb besorolási kategóriát, amelybe tartalma alapján a mozielőzetes tartozik, és amelyet a mozivetítés során a hirdetési tevékenységnél figyelembe kell venni, azzal, hogy a mozielőzetesen ebben az esetben is a filmalkotás korhatár besorolásának megfelelő jelzést kell feltüntetni.

Az eljárás kötelező mellékletei (Mktv. 21/C. § (3) bek.):

  • a mozielőzetes egy példányát megtekintésre alkalmas hordozón,

  • idegen nyelvű film esetén szinkronizáltan vagy felirattal magyar nyelven, ha ez nem áll rendelkezésre, akkor magyar nyelvű dialóg lista,

  • az eljárási díj megfizetésének igazolása.

 

Ügyintézési határidő: 15 nap.

Ha a mozielőzetes besorolási kategóriája a filmalkotásénál nem alacsonyabb, a Hatóság a kérelmet elutasítja.