Aktualitások

Ismertető a honlapon elérhető szolgáltatásokról

2021-12-06

 

Az elektronikus ügyintézés bevezetéséről

 

Az elektronikus ügyintézés bevezetéséről

2022. január elsejétől a  Nemzeti Filmiroda online nyomtatványkitöltő alkalmazása segítségével kell az eljárásokhoz kapcsolódó elektronikus űrlapokat kitölteni és benyújtani. Ugyanezen az online felületen kell teljesíteni egyes adat- és változás-bejelentési kötelezettségeket, továbbá eleget tenni a folyamatban lévő eljárásokban a hiánypótlási felhívásokban foglaltaknak, valamint egyéb nyilatkozatok benyújtásának.  A Nemzeti Filmiroda nyilvántartásaiban szereplő adatokról kiállított különböző igazolások, hatósági bizonyítványok, vagy hiteles másolatok szintén a nyomtatványkitöltő alkalmazáson keresztül igényelhetők. A nyomtatványkitöltő rendszerben található űrlapok használata a mozgóképszakmai hatóság hatáskörébe tartozó eljárásokban kötelező. 

Az elektronikus kapcsolattartási kötelezettség nemcsak az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 23. pontja szerinti gazdálkodó szervezetek esetében áll fenn, hanem az Mktv. 19/C. § (1) bekezdése alapján a természetes személyekre is kiterjed.  Elektronikus kapcsolattartás esetén az ügyfél a beadványait kizárólag a mozgóképszakmai hatóság saját online űrlapkitöltést és -benyújtást támogató rendszerén keresztül nyújthatja be az adott eljáráshoz rendszeresített elektronikus űrlapon, illetve az elektronikus űrlap mellékleteként csatolva.

Amennyiben a természetes személy ügyfél a kérelmét nem az e célra rendszeresített nyomtatványon - elektronikus kapcsolattartás esetén elektronikus űrlapon - nyújtja be, a Nemzeti Filmiroda nyolc napon belül - megfelelő határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő felhívás mellett - felhívja a kérelem elektronikus úton és megfelelő űrlapon történő benyújtására, amelynek nem teljesítése esetén a hatóság a kérelmet visszautasítja. 

A 2021. december 31-ig, az elektronikus ügyintézésre való részleges átállás előtti, azaz ezt megelőzően postára adott, vagy az ügyfélszolgálatunkon személyesen benyújtott kérelmek alapján índitott, illetve az egyéb folyamatban lévő eljárások a jogszabályok értelmében folytathatóak a megkezdett módon, ezekben az esetekben mind a megszokott postai úton, mind az ügyfélszolgálatunkon továbbra is benyújthatóak az üggyel kapcsolatos további beadványok. 

A nyomtatványkitöltő alkalmazás által támogatott böngészők a Chrome, Firefox, Edge, Safari legfrissebb verziói.

 

Mi a teendő  informatikai hiba esetén

A 2022. január elsejétől kezdődően tehát csak a jogszabályok által meghatározott, indokolt esetekben lehetséges a kérelmek személyes vagy postai úton történő benyújtása. 

Amennyiben - akár a jogosultság ellenőrzésének az alábbiakban ismertetett módja nem áll valamilyen külső okból rendelkezésre, akár az informatikai rendszerrel kapcsolatos - egyéb működési problémák lépnek fel, a kérelmek űrlapjai egyszerűsített formában letölthetők a honlapon, az ügyintézés menüpont alatt található alpontból. Ebben az esetben az eljáráshoz kapcsolódó, kitöltött űrlapot kinyomtatva és a cégjegyzésre jogosult aláírásával ellátva be kell nyújtani akár postai úton (levelezési cím: 1357 Budapest, Pf. 1.) akár személyesen ügyfélfogadási idő alatt a Nemzeti Filmiroda ügyfélszolgálatán (cím: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23.). Az eljáráshoz tartozó mellékleteken kívül egy aláírási címpéldány másolatot is csatolni kell, illetőleg az űrlapokhoz nyomtatható átvételi elismervény is kapcsolódik, amely felsorolja a kérelemhez csatolandó mellékleteket.

 

A felhasználói jogosultág ellenőrzése

Mivel az online nyomtatványkitöltő alkalmazást csak azonosított felhasználók tudják használni, illetve ügyfeleink nevében a hatóság felé csak olyan felhasználók járhatnak el, akiknek ellenőrizhető joguk van erre, ezért az alkalmazás használatát meg kell, hogy előzze egy ellenőrzési folyamat.  Ezt az ellenőrzési folyamatot a nyomtatványkitöltő rendszer a vonatkozó állami közhiteles nyilvántartások segítségével látja el, melyekhez a kapcsolatot a NISZ Zrt. által működtetett Szabályozott Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatások (SZEÜSZ) biztosítják.

A Filmiroda nyomtatványkitöltő rendszerébe első lépésben a képviselt szervezet típusának és az adószámának megadásával lehet bejelentkezni. Amennyiben a bejelentkező felhasználó több szervezet képviseletére jogosult, úgy annak a szervezetnek az adószámát kell megadnia, amelynek nevében eljárni kíván. Természetes személy esetében nem kell a szervezet típust választani és az adószámot is üresen kell hagyni. A „BEJELENTKEZÉS” gombra kattintva a felhasználó átirányításra kerül a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) oldalára, ahol a felhasználó azonosítása megtörténik. Ahhoz, hogy a felhasználó azonosítható legyen a KAÜ által, mindenképpen rendelkeznie kell Ügyfélkapus regisztrációval.  A rendszer a beírt ügyfélkapus felhasználónév és jelszó alapján ellenőrzi a természetes személy felhasználó jogosultságát. 

Az Ügyfélkapus regisztráció elvégzésére személyesen (okmányirodában, kormányablakban, a NAV főbb ügyfélszolgálatain vagy egyes postai ügyfélszolgálatokon) vagy (ha rendelkezik elektronikus személyazonosító igazolvánnyal) elektronikusan is lehetőség van.

Ennek folyamata részletesen is megismerhető az alábbi linken: https://segitseg.magyarorszag.hu/etananyag/megujult_ugyfelkapu_etananyag.html

A nem természetes személyek azonosítását, vagyis azt, hogy az ügyfélkapuval rendelkező felhasználók jogosultak-e eljárni egy adott szervezet nevében, a Jogosultságkezelési Ügynök (JKÜ) szolgáltatáson keresztül végzi a rendszer. A JKÜ azt vizsgálja, hogy egy magát KAÜ-vel azonosító természetes személynek van-e jogosultsága az általa megadott adószámhoz tartozó szervezetnek a nevében eljárni. Az ellenőrzési folyamathoz a JKÜ három közhiteles nyilvántartást vesz igénybe: a cégnyilvántartást, az egyéni vállalkozói nyilvántartást és a Rendelkezési Nyilvántartást.

Ahhoz, hogy a rendszer a JKÜ alkalmazáson keresztül ellenőrizhesse a jogosultságok meglétét, bizonyos esetekben további előkészületek is szükségesek lehetnek a felhasználók részéről.

Amennyiben a természetes személy felhasználó szerepel a cégnyilvántartásban bejegyzett cég esetén a cégjegyzésre jogosultak körében, illetve az egyéni vállalkozói nyilvántartásba való bekérdezéssel kiderül, hogy az adott adószámon bejegyzett egyéni vállalkozót a központi nyilvántartás tartalmazza, a jogosultság ellenőrzéséhez nincs szükség több előkészületre. Ellenkező esetben azonban szükséges, hogy az adott szervezet a Rendelkezési Nyilvántartásban rendelkezzen arról, hogy az erre kijelölt felhasználó eljárhasson a szervezet nevében a Nemzeti Filmiroda ügyeiben. Ezeket a rendelkezéseket hivatalos formában előzetesen létre kell hozni.

 

A rendelkezés létrehozásának módja

Rendelkezést létrehozni elektronikusan a https://rendelkezes.gov.hu oldalon, valamint az országos telefonos ügyfélszolgálat (Kormányzati Ügyfélvonal) 1818-as számán lehet megtenni, amennyiben a természetes személy ügyfél rendelkezik a jogszabályban előírt elektronikus azonosítási szolgáltatás valamelyikével (Ügyfélkapu, tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolvány, vagy Részleges Kódú Telefonos Azonosítás).

Elektronikus azonosítás hiányában kizárólag személyesen tehető meg a rendelkezés a természetes személy, illetve a gazdálkodó szervezet azonosítását követően az alábbi helyszíneken:

- az ország valamennyi kormányablak és okmányirodai ügyfélszolgálatán (http://kormanyablak.hu/hu)

- a Magyar Posta Zrt. által Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott állandó postai szolgáltató helyeken,

- a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Ügyfélszolgálatain.

Továbbá a Rendelkezési nyilvántartásban kell meghatalmazni a Filmiroda előtti eljárásokra abban az esetben is a természetes személyt, ha egyébként a szervezet szerepel pl. a Cégnyilvántartásban, de a fenti eljárásokban nem az ott szereplő törvényes képviselő kíván eljárni.

Fontos megjegyezni, hogy abban az esetben, ha a gazdálkodó szervezet együttes képviseleti jogosultsággal rendelkezik, úgy az elsőként rendelkező képviselő által megtett rendelkezés, majd annak a másik törvényes képviselő általi jóváhagyása teszi érvényessé a nem természetes személy rendelkezését.

A szabadszavas űrlapok használatáról

Bizonyos eljárásokhoz, kérelmekhez nem kapcsolódik az ügyhöz kialakított saját űrlap (mivel ezek tipikusan nagyon egyszerű, egy mondatos kérelmek, és a beadandó melléklet – ha egyáltalán szükséges - is esetről esetre változik). A nyomtatványkitöltő rendszeren belül ezért lehetőség van arra, hogy a „nyilatkozatok/nyitott szövegek írása”, illetve „egyéb igazolások kiállítására/adatok módosítására vonatkozó kérelem” menüpont kiválasztása esetében az adott ügytípus kijelölésével „szabad szavas” beadványok, illetve ehhez kapcsolódó mellékletek is elektronikus beküldésre kerüljenek.

A folyamatban lévő eljárásokban - az ügyszám feltüntetésével - a hiánypótlási felhívásokban foglalt kötelezettségeknek is ezeknek a „szabadszavas” űrlapoknak a segítségével tehetnek az ügyfelek eleget.

Jellemző esetek a „szabadszavas” űrlapok használatához:

 

  • nyilvántartott adatokban bekövetkezett változás bejelentése
  • különböző igazolások (hatósági bizonyítvány) kiállítása iránti kérelmek
  • felmentési kérelem az art mozikra/mozitermekre vonatkozó műsortartalmi kötelezettség alól
  • elveszett okirat pótlására/hiteles másolat kiállítására irányuló kérelem
  • igazolási/iratbetekintési/méltányossági kérelem

 

A mellékletekről

Az egyes űrlapokhoz mellékletként csatolható fájlok egyenkénti mérete a 20 MB-ot nem haladhatja meg, és mellékletként az alábbi fileformátumok csatolhatók:

  • pdf, doc, docx, xls, xlsx, jpg, png

A költségellenőrzési eljáráshoz kacsolódó mellékletek esetében egyszerre 1024 Mb méretű file/dokumentum csatolható. (.pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpg, .png)
ZIP-be csomagolva több fájl is feltölthető a mappa struktúra megtartásával.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a filmek feltöltésére egyelőre nincsen lehetőség, a megtekintők csak adathordozón nyújthatók be az eddig megszokott módon. Az adathordozón történő benyújtás tényét az egyes űrlapokon az erre szolgáló mezőben lehet jelezni. Az adathordozót az adott eljárásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerinti határidőn belül kell benyújtani a mozgóképszakmai hatóság részére személyesen vagy postai úton.